soal pai :malaikat,zakat,haji,wakaf,perilaku tercela

Imawan mohamad toriq (x-7      no:  16)
MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA  MALAIKAT
1. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke....
A.1    B.2        C.3        D.4        E.5
2. di bawah  ini merupakan tugas para malaikat Allah kecuali...
      A.menyampaikan wahyu
B.memberi rizki
      C.mencatat amal manusia
      D.mencabut nyawa
      E.pembagi rizki
3.di bawah ini yang mencerminkan  iman kepada malaikat
A.selalu berusaha berbuat baik dan meninggalkan keburukan
      B.menghamburkan harta
      C.mencuri kalau waktu sepi
      D.meminta kepada malaikat
      E.tidak percaya kepada malaikat
4.malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah.....
      A.mikail        B.ridwan      C.atid       D.rokib     E.izrail
5.     Arti ayat di atas adalah......
A.    Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam[884], maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.
B.    ku tidak menghadirkan mereka (Iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.
C.    Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia berfirman: "Serulah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Ku yang kamu katakan itu." Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka).
D.    Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan:”Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik
E.    yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”

Hukum islam tentang  zakat ,haji dan wakaf 
1.    harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu,dengan syarat-syarat yang tertentu adalah pengertian dari .....
A.zakat        B.infaq        C.haji        D.ijtihad    E.jihad
2.    ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam yang mampu atau kuasa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi, fisik, psikologis, keamanan, perizinan dan lain-lain sebagainya adalah pengertian dari......
A.zakat        B.infaq        C.haji        D.ijtihad    E.jihad
3.    yang bukan merupakan syarat sah haji adalah....
    A. Islam        B. baligh    C. Waras    D.merdeka    E.kaya
4.    berikut ini adalah rukun-rukun  haji  kecuali.....
    A. Ihram
B. Wukuf
C. Thawaf
D. Sa'i
E. Tahajud
5.    di bawah ini  Rukun Wakaf  yang mesti dipenuhi dalam berwakaf kecuali..
    A.   orang yang berwakaf (al-waqif).
B.   benda yang diwakafkan (al-mauquf).
C.   orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi).
D.   lafadz atau ikrar wakaf (sighah).                                                                                                                                                              E.   Orang yang mengirim wakaf (irsyali)
Perilaku tercela
1.    merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya, serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah merupakan siafat....
A.sombong    B.diskriminasi          C.hasad         D.riya        E.ananiya
        2.    berikut ini adalah penyebab hasad kecuali....
A.       MEMBACA AL- QUR’AN
B.      Sifat kikir yang berlebihan
C.       Cinta dunia dan sejenisnya.
D.      Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan
E.      Tidak beriman kepada qadha dan qadar.
3.    memperlihatkan perbuatan (ibadah) kepada orang lain agar disanjung atau dipuji  adalah pengertian dari sifat........
          A.sombong    B.diskriminasi          C.hasad         D.riya        E.ananiya
              
4. meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah pengertian dari sifat........
A.sombong    B.diskriminasi          C.hasad         D.riya        E.ananiya

5. memandang sesuatu tidak secara adil dan memperlakukannya pula secara pilih   kasih                      adalah pengertian dari sifat........
A.sombong    B.diskriminasi          C.hasad         D.riya        E.ananiya   


0 komentar:

Posting Komentar